Sunday, August 15, 2010


RAM/GOD


ABSTRACT

It is of utmost importance to have a correct intellectual conception by the individual of the “Supreme Creator”, otherwise illogical and erroneous conception are capable of misleading and keeping in dark people who otherwise by their intuitions would be on the right track. RAM in AGGS is “Eternal God” and not Rama son of Dasrath:
ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ॥
ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ  ਕੋਈ ਹੋਰੁ॥
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ॥
ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ॥
ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ  ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ॥
ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹ॥
ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ  ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ॥
ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ  ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ॥
Karam kẖand kī baṇī jor.Ŧithai hor na ko▫ī hor.Ŧin mėh rām rahi▫ā bẖarpūr.Ŧithai sīṯo sīṯā mahimā māhi.Ŧā ke rūp na kathne jāhi.Nā ohi marėh na ṯẖāge jāhi.

In the realm of destiny, the Word is Power. No one else dwells there, except the warriors of great power, the spiritual heroes. They are totally fulfilled, imbued with the God's Essence. Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory. Their beauty cannot be described. Neither death nor deception comes to those, within whose minds the God abides.-----Guru Nanak, Japji, AGGS, Page, 8-3

                              -------------------------------------------------------

Guru Amar Das in Raag Gujri and Kabir in his Slokes define Ram as the eternal, immortal God.

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ
Rām rām sabẖ ko kahai kahi­ai rām na ho­ė. Gur parsādī rām man vasai ṯā fal pāvai ko­ė.
Everyone chants God's Name, Ram, Ram; but by such chanting, God is not obtained. By Guru's Grace, God comes to dwell in the mind, and then, the fruits are obtained.-----Guru Amar Das, Raag Gujri, AGGS, Page 491-1,2

ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਨ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਹੈ ਤਾ ਮਹਿ ਏਕੁ ਬਿਚਾਰੁ
ਸੋਈ ਰਾਮੁ ਸਭੈ ਕਹਹਿ ਸੋਈ ਕਉਤਕਹਾਰ
ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੁ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹਿ ਬਿਬੇਕ
ਏਕੁ ਅਨੇਕਹਿ ਮਿਲਿ ਗਇਆ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ
Kabir rām kahan meh bẖėḏ hai ṯā meh ėk bicẖār. So­ī rām sabẖai kaheh so­ī ka­uṯakhār. Kabīr rāmai rām kaho kahibė māhi bibėk. Ėk anėkeh mil ga­i­ā ėk samānā ėk.

Kabir, it does make a difference, how you chant the God's Name, 'Ram'. This is something to consider. Everyone uses the same word for the son of Dasrath and the Wondrous God. Kabir, use the word 'Ram', only to speak of the All-pervading God You must make that distinction. One 'Ram' is pervading everywhere, while the other is contained only in God.-----Kabir Slokes 190 & 191, AGGS, Page, 1374-14,15

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਭ੍ਰਮਤ ਨੰਦੁ ਬਹੁ ਥਾਕੋ  ਰੇ ॥
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰੁ ਲੀਓ ਹੈ ਭਾਗੁ ਬਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ ॥੧॥
ਤੁਮ੍ਹ੍ ਜੁ ਕਹਤ ਹਉ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨੁ ਨੰਦ ਸੁ ਨੰਦਨੁ ਕਾ ਕੋ ਰੇ ॥
ਧਰਨਿ ਅਕਾਸੁ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥
ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥੨॥੧੯॥੭੦॥
Lakẖ cẖa▫orāsīh jī▫a jon mėh bẖarmaṯ nanḏ baho thāko re.Bẖagaṯ heṯ avṯār lī▫o hai bẖāg bado bapurā ko re. ||1||Ŧumĥ jo kahaṯ ha▫o nanḏ ko nanḏan nanḏ so nanḏan kā ko re.Ḏẖaran akās ḏaso ḏis nāhī ṯab ih nanḏ kahā tho re. ||1|| rahā▫o. Sankat nahī parai jon nahī āvai nām niranjan jā ko re. Kabīr ko su▫āmī aiso ṯẖākur jā kai mā▫ī na bāpo re. ||2||19||70||

Wandering through 8.4 million incarnations, Krishna's father Nand was totally exhausted. Because of his devotion, Krishna was born as prophet in his home; how great was the good fortune of this poor man! ||1|| You say that Krishna was Nand's son, but whose son was Nand himself? When there was no earth or ether or the ten directions, where was this Nand then? ||1|| God does not fall into misfortune, and does not take birth; God’s Name is the Immaculate Creator. Kabir's God is such a God and Master, who has no mother or father. ||2||19||70||-----Kabir, Raag Gauri, AGGS, Page, 338-339

Guru contains all those gods and goddesses.

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ
ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
Gur īsar gur gorakẖ barmā gur pārbaṯī mā▫ī. Je ha▫o jāṇā ākẖā nāhī kahṇā kathan na jā▫ī.Gurā ik ḏehi bujẖā▫ī.Sabẖnā jī▫ā kā ik ḏāṯā so mai visar na jā▫ī. ||5|

The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakshmi. Even knowing God, I cannot describe It; God cannot be described in words. The Guru has given me this one understanding; there is only One, the Giver of all souls. May I never forget God! ||5||----- Japji, Page 2-5

Conclusion:

Here God is Guru. It is not chanting but performing good deeds with subjugation of lower instincts and development of higher virtues that brings the blessings of Grace of God, for peace of mind.

No comments: